HI QUÂN VIÊT NAM

  KH¹A 8 ñÊ I H CÁP


khóa 8 Ç i h° cáp xin chào mØng
các chin hºu häi quân vit nam

Khóa 8 ñ nhÃt h° cáp hp khóa
k nim 40 næm ngày nhÆp trÜ©ng
Ngày 29 tháng 8 næm 1998, tåi TÜ gia ThÀy NguyÍn Tin ´ch , Anaheim California, vào lúc 3 gi© chiu , Các H° Cáp và phu nhân tØ nhiu Tiu Bang cûa Hoa Kÿ và Canada Çã tø hp Çông Çû Ç cùng nhau nâng ly mØng ngày
Ký NIÊM 40 NM NHÂP TRÐNG .
Chû ta Danh d¿ trong Ngày K Nim là ThÀy ñ¥ng Cao Thæng và Phu nhân. Ngoài s¿ hin din cûa Gia chû: ThÀy NguyÍn Tin ´ch và Phu nhân , còn có s¿ hin din cûa ThÀy NguyÍn Ngc Quÿnh và Ç¥c bit có s¿ h¶i ng¶ v§i Nº ca sÌ Bach Tuyt , vÓn có nhiu thin cäm v§i Khóa 8 ñ NhÃt H° Cáp.
V PhÀn H° Cáp , hin din có H° Cáp Trܪng Khóa và Phu nhân TrÎnh Tin Hùng Çn tØ Canada , H° cáp HÒ Quang Minh và Phu nhân, Nº væn sï ñip MÏ Linh , Çn tØ Texas, H° Cáp NguyÍn Minh ThÖ và Ý Trung Nhân Çn tØ Florida, H° cáp TrÀn ñình Trø Çn tØ Texas, H° cáp NguyÍn Væn Th và Phu nhân Çn tØ Florida, H° Cáp NguyÍn Thái Lai Çn TØ San Jose, H° cáp Lê Công Häo và phu nhân Çn tØ San Jose, H° cáp NguyÍn Væn Phܧc và Phu Nhân Çn tØ Bakerfield, H° Cáp Lê Hºu Dõng Çn tØ Bakerfield, H° Cáp NguyÍn Væn Dinh và Phu nhân Çn tØ Costa Mesa, H° Cáp Võ Væn Hu Çn tØ Simi Valley, H° Cáp trÀn Çình Hòa và Phu nhân Çn tØ Anaheim, H° cáp Lê ThÜÖng và Phu Nhân Çn tØ San Diego, H° Cáp NguyÍn Væn Pháp và Phu Nhân Çn tØ San Diego, H° Cáp Bùi Xuân ñàm Çn tØ Monterey Park,
H° Cáp NguyÍn Duy Tråi Çn tØ Santa Ana .
Ngoài ra còn có m¶t sÓ Thân hºu thu¶c Các Khoá HQ Çn tham d¿ , NguyÍna Væn Hin và NguyÍn Væn Minh Khóa 11.
Mª ÇÀu Bu°i hp m¥t , H° Cáp NguyÍn Væn Phܧc, thay m¥t Ban T° chÙc",anh cÛng là" Linh HÒn "cûa Khóa 8, Çã ÇÙng lên gi§i thiu và ngõ l©i chào mØng Çn tÃt cä Các ThÀy cô, các bån và phu nhân , cùng Quan khách và các bån bè thân hºu .
Tip Çn H° cáp NguyÍn Væn Pháp , " ThÜ K" cûa Khoá, thay m¥t toàn th H° Cáp ngÕ l©i tri ân Các ThÀy cô nhân dÎp K nim 40 næm Ngày NhÆp TrÜ©ng. Nhân dÎp này Khóa 8 ñ I H° Cáp Çã t¥ng ThÀy cô cùng Qúy vÎ Quan khách BÙc hình K Nim 40 Næm Ngày NhÆp TrÜ©ng cûa Khóa 8 ñ I H° Cáp
 

Tip nÓi ChÜÖng trình Hp Khóa , Tòan th H° Cáp Çã tÆp trung tåi TÜ Gia cûa H° Cáp NguyÍn Væn Th Ç hàn huyên và thông qua nh»ng sinh hoåt trong næm .
N¶i dung bàn thäo gÒm , k hoåch ym tr® cho các H° cáp và gia Çình còn ª låi Vit Nam, tái bän K Yu k nim Khóa 8 ñË NhÃt H° Cáp , v§i nhiu hình änh hÖn . ñÎnh th©i gian cho kÿ Hp Khóa næm 1999 . Toàn th Çã quyt ÇÎnh Ngày Hp Khóa næm 1999 së t° chÙc vào Tháng 7 næm 1999 tåi Canada, theo l©i m©i cûa H° cáp Trܪng Khóa và Phu Nhân TrÎnh Tin Hùng
Sau phÀn thäo luÆn , Çn phÀn hàn huyên và ôn låi nh»ng chuyn vui buÒn quân trÜ©ng và nh»ng k nim khó quên .
Tr©i v khuya , nhÜng vÅn không ng§t ting cÜ©i vui. Cä mÃy chøc mái tóc båc quây quÀn ôn låi thuª tóc còn xanh . Nh»ng ly rÜ®u mØng vui h¶i ng¶ càng rót càng vÖi .
Ngày hôm sau , tÃt cä bùi ngùi chia tay , v§i ܧc hËn h¶i ng¶ mùa hè 1999 bên thác Niagara , Min Gía Lånh Canada .

KH¹A 8 ñÊ NHT H CÁP
Xin các chin hºu và thân hºu vit thÜ v cho
Khóa 8 ñ NhÃt H° Cáp
 


ÇÎa chÌ liên låc :
E Mail : PhapNhung@aol.com