Make your own free website on Tripod.com
 
 
         TU HOC
VI THIN  SU
TH´CH NHT HANH
thin sÜ nhÃt hånh
dåy bäo
TH  VO  TÂM  T·NH  LNG
TH  RA  MIÊNG  M·M  CÐI
AN  TRÚ  TRONG  HIÊN  TAI
GIÂY  PHUT  ñEP  TUYÊT  VI
Life is filled with suffering, but it is also filled with many wonders,
like the blue sky, the sunshine, the eyes of a baby .
To suffer is not enough
We must also be in touch with the wonders of life .
They are within us and all around us, everywhere, any time .
If we are not happy, if we are not peaceful, we cannot share peace and happiness with others,
even those we love,
those we live under the same roof .
If we are peaceful, if we are happy,
we can smile and blossom like a flower,
and everyone in our family, our entire society
will benefit from our peace .
Do we need to make a special effort to enjoy the beauty of the blue sky ?
Do we have to practice to be able to enjoy it ?
No, we just enjoy it
Each second, each minute of our lives can be like this .
Wherever we are, any time, we have the capacity to enjoy the sunshine,
the presence of each other, even the sensation of our breathing .
We don't nêed to go to China to enjoy the blue sky .
We can be in touch with these things right now .
It would be a pity if we are only aware of our suffering .
MEDIATION is to be aware of what is going on
- in our bodies, in our feelings, in our minds, and in the world
Breathing in, I calm body and mind
Breathing out, I smile
Dwelling in the present moment
I know this is the only moment
 
 
SÜ cô chân khônG
hܧng dÄn th¿c hành 5 låy
LAY TH­ NHT :
    Trª v kính låy lit vÎ tin nhân, dòng h t° tiên
gia Çình huyt thÓng, hai bên n¶i ngoåi
LAY TH­ HAI :
Trª v kính låy Bøt và t° sÜ truyn Çæng tøc dim
gia Çình tâm linh qua nhiu th h
LAY TH­ BA :
Trª v kính låy lit vÎ tin nhân khai sáng ÇÃt này,
sông núi khí thiêng hàng ngày che chª
LAY TH­ TÐ :
    Trª v kính låy , gia dình huyt thÓng, gia Çình tâm linh,
gia h¶ Ƕ trì cho ngÜ©i con thÜÖng
LAY TH­ NM :
Trª v kính låy gia dình huyt thÓng,gia Çình tâm linh
gia h¶ Ƕ trì ngÜ©i làm kh° con
Hôm nay là Ngày 7 tháng 9 næm 1998
tÙc là ngày 19 tháng 9 âm lÎch :
Ngày Vía ñ­C QUÁN TH ÂM B TÁT
ñ tº , Pháp Danh Tâm ñæng cùng toàn th Gia Çình
nguyn cÀu
ñÙc ñåi BÒ Tát
gia h¶ cho
ñ tº cùng toàn th Gia Çình thân tâm thÜ©ng an låc
bÒ Ç tâm kiên cÓ
T¿ giác, Giác tha và Giác hånh viên män
Cùng chúng sanh trong Pháp gi§i t¶i ác tiêu trØ , cæn lành tæng trܪng
ñÒng th©i ChÙng Vô ThÜ®ng Vô ñ£ng Chánh Giác
Nam Mô ñåi TØ ñåi Bi , CÙu Kh°, CÙu nån
Quäng ñåi Linh Cäm
Båch Y
Quan Th Âm BÒ Tát
Ma Ha Tát